حاکمیت شوراها

حاکمیت شوراها
 محسن آقا علیخانی، استاد دانشگاه معتقد است: شوراها زمانی می توانند به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی نیرویی کارا برای تحقق حاکمیت مردم باشند که زمینه های اجتماعی و بسترهای حقوقی لازم برای تحقق این کارکرد فراهم شده باشد و باور بیشتری به جایگاه شورا در بین مدیران ایجاد شود.

يكشنبه 12 خرداد 1392
14:26:27