موضع گیری ها در حوزه آب تنش ایجاد نکند

موضع گیری ها در حوزه آب تنش ایجاد نکند

عبدالمحمدزاهدی، استاندار قزوین گفت: در ساماندهی و مدیریت آب باید عدالت را رعایت کرده و از هرگونه تساهل و تسامح در این خصوص پرهیز و اجتناب شود.هیچ گونه پارتی بازی در این حوزه نباید وجود داشته باشد و زمانی‌که مردم احساس تبعیض کنند، به هیچ وجه مدیران مربوطه را نخواهند بخشید و کوتاه نخواهند آمد.
مدیریت افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و موضع‌گیری در حوزه آب باید به گونه ای باشد که ایجاد تنش نکندو اشخاص و مسئولان از هرگونه نگاه سیاسی، جناحی و تنش آفرین در این زمینه خودداری کنند./ استانداری


شنبه 19 خرداد 1397
13:18:15