فرسودگی تجهیزات صنعتی قزوین

فرسودگی تجهیزات صنعتی قزوین

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین گفت: حل مسایل و مشکلات تولید و صنعت و ایجاد ‌های شغلی در حال حاضربزرگترین دغدغه دولت به شمار می‌رود.


در حال حاضر واحدهای تولیدی ما در بحث نقدینگی مشکل خاصی ندارند؛ اما مشکل اصلی که بخش تولید به‌ویژه در استان قزوین با آن مواجه است فرسودگی صنایع و فناوری است.
برخی واحدهای موفق تولیدی وجود دارند که با توسعه آنها می توان شاهد اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال و رونق تولید بود.
علت تعلیلی واحدهای تولیدی باید براساس کارشناسی دقیق مشخص شده و همچنین توجیه فعال شدن دوباره آنها باید تعیین شود. باید کاغذبازی های اداری را برای رشد صنعت کاهش دهیم.

سه شنبه 17 بهمن 1396
09:46:43