تخریب کنندگان حوزه علمیه تاکستانی نیستند

تخریب کنندگان حوزه علمیه تاکستانی نیستند

بهمن طاهرخانی در واکنش به انتشار آتش کشیدن حوزه علمیه تاکستان گفت:  حدود 120 نفر در تاکستان تجمع کردند و در روزهای بعد این میزان بسیار تقلیل یافت.


 متاسفانه اغتشاشگران از احساسات پاک مردم سوءاستفاده کردند و در روز نخست حوزه علمیه این شهر را به آتش کشیدند؛ البته در این حادثه هیچ فردی زخمی یا کشته نشد.
در حقیقت عده‌ای معاند و بیگانه در بین مردم و در جریان اعتراضات مردمی حضور و اقدام به اعمال ناشایست کردند.
 براساس شناسایی خودروی دستگیر شده‌ها، گروه سهیم درآتش کشیدن حوزه علمیه و تخریب اموال عمومی تاکستانی نیستند و از شهرهای دیگر به این منطقه آمدند.

سه شنبه 26 دي 1396
07:11:44