سهم شوینده‌ها در صادرات قزوین مناسب نیست

سهم شوینده‌ها در صادرات قزوین مناسب نیست

منوچهرحبیبی، معاون استاندار قزوین گفت:سهم شوینده در صادرات قابل توجه نبوده و عدد بسیار پائینی است و علت باید ریشه یابی شود.


هرواحد تولیدی که می‌خواهد  زنده و پویا بماند باید به فکر صادرات باشد. در حال گذار از دولتی به خصوصی هستیم، سیاست و راهبرد کلی دولت واگذاری امور به بخش خصوصی است؛ اما زمان‌بر است و باید مشکلات پیش روی صنعت شوینده برطرف شود.
ارتباط تولیدکنندگان با دستگاه هایی مثل استاندارد و همچنین سیستم بانکی باید دوجانبه شود. در همه جلسات استانی، بخش خصوصی حضور فعالی دارد و برای مدیریت استان اهمیت دارد.

دوشنبه 27 آذر 1396
07:42:59