شارژ غیرمجاز گاز خودروها

شارژ غیرمجاز گاز خودروها

در بعضی از مناطق قزوین از جمله میدان مینودر، افرادی با کپسول های معمولی اقدام به شارژ گاز خودروها می کنند. چرا مسوولین مربوطه با این کار که هم خطرناک است و هم نوعی سودجویی، برخورد نمی کنند. مگر قرار است حادثه ای اتفاق بیفتد تا مسوولین به این مساله رسیدگی کنند؟
- زمانی

چهارشنبه 7 خرداد 1393
13:23:37