ورزشگاهی که خاک می خورد

ورزشگاهی که خاک می خورد

این ورزشگاه 15 هزار نفری برای چه با 20میلیارد تومان پول مردم ساخته شده و هیچ کاربردی ندارد؟ همیشه تعطیل است. تازه شنیدیم ماهی 25 میلیون تومان هزینه نگهداری این ورزشگاه است. اجرای پروژه‌های بدون توجیه تا کی باید ادامه پیدا کند؟
 علیپور

شنبه 6 مهر 1392
13:07:36