آزادی

فرش غزل
آزادی
از ابرها گرفته تا چترها
از سوژه ها گرفته تا عکس ها
ارزها به رنگین کمان و
پرچم ها به باد ...
و آزادی حقیقتی است
که به هر کس دلش بخواهد دروغ می گوید

سعید عاشقی

شنبه 21 ارديبهشت 1392
12:03:21