فرماندار آبیک در "فرودین امروز"

فرماندار آبیک در "فرودین امروز"

"شهرام احمدپور" فرماندار آبیک برای تبریک روز خبرنگار از دفتر هفته نامه "فروردین امروز" دیدار کرد.در این دیدار "احمدپور"،  فروردین امروز را نشریه ای متفاوت دانست که دغدغه فعالیت حرفه ای و انتشار مطالب تولیدی دارد.

فرماندار آبیک در این دیدار با اشاره به نقش مثبت رسانه‌ها در انعکاس اقدامات دولت گفت: علی رغم همه کمبودها و مشکلات؛ رسانه‌های استان خصوصا در بحث بحران "کرونا" از مجموعه دولت در استان حمایت مثال زدنی به عمل آوردند.


يكشنبه 19 مرداد 1399
14:15:22