رسانه ها از رقابت ناسالم پرهیز کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد قزوین در دفتر فروردین امروز:
رسانه ها از رقابت ناسالم پرهیز کنند

اصحاب رسانه و فرهنگ قزوین، به جای رقابت ناسالم، در جهت حرفه ای شدن  گام بردارند. این تاکید مدیرکل فرهنگ و ارشاد قزوین است. به گزارش فروردین امروز؛ محمد حسین اسماعیلی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد قزوین که برای بررسی وضعیت نشریات مکتوب به دفتر هفته نامه فروردین امروز آمده بود، گفت: اصحاب رسانه و فرهنگ قزوین، از رقابت ناسالم پرهیز کنند و همه توان خود را در جهت حرفه ای شدن بگذارند.

 او ادامه داد: باید افق نگاه در قزوین گسترش یابد تا پاشنه آشیل قزوین که نبود فرهنگ  کار جمعی است، تغییر یابد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر افق نگاه در قزوین گسترده شود و فرهنگ منفعت جمعی بر فردی برتری داده شود، قطعاً قزوین می‌تواند در جهت توسعه متواز گام بردارد.

مدیرکل ارشاد قزوین با اشاره به فعالیت انجمن ها و تشکل های فرهنگی و هنری گفت: انجمن ها باید بستری برای همه سلایق باشند و از نگاه‌های تک سویه و حذفی جلوگیری کنند؛ در واقع پذیرای همه نگرش‌ها باشند و به جای تخریب، با مطالبه گری از دولت، تشکل های خود را تقویت کنند.

اسماعیلی با بیان اینکه در زمینه فرهنگی در قزوین آنگونه که ظرفیت دارد، چندان اقدامی صورت نگرفته است، افزود: قزوین بزرگانی بسیاری در حوزه های مختلف به ویژه ادبیات، چون اشراقی ها دارد که دیده نشده است؛ بنابراین اداره ارشاد، به دنبال برنامه ریزی جشنواره هایی چون عارف قزوینی، مرحوم دبیر سیاقی و نسیم شمال است تا دین قزوین به این بزرگان ادا شود.


پنجشنبه 8 خرداد 1399
07:27:52