علیرضایی مسئولی از جنسی دیگر

علیرضایی مسئولی از جنسی دیگر

«شعبه تامین اجتماعی آوج در دهه فجر افتتاح و آرزوی دیرینه مردم این دیار محقق می‌شود.»


این خبر را نصرت‌اله علیرضایی فرماندار آوج داده است؛ فرمانداری که در طول پنج ماه گذشته با حکم وزیر کشور عهده‌دار مسئولیت در این منطقه محروم شده است، منشاء خدمات قابل توجهی بوده که راه‌اندازی تامین اجتماعی در شهرستانی که بسیاری از ادارات دولتی در آن غایب هستند، یکی از آنهاست. علیرضایی، مسئولی است که جامعه‌شناسی خوانده و با حوزه رسانه و ارتباطات آشنایی تام و تمامی دارد. آشنایی با این حوزه که در مدت مدیرکلی او در روابط‌عمومی استانداری بدست آمده و نیز مطالعات جامعه‌شناسانه علیرضایی سبب ارتباط نزدیک این چهره اصلاح‌طلب با قشرهای مختلف مردم مناطق مختلف آوج شده است. روزی نیست که او در کسوت نماینده ارشد دولت در شهرستان از روستایی بازدید نکند و با نشستن پای درد و دل مردم، برای رفع مشکلات آنان نکوشد. استان به چنین مسئولانی نیاز دارد؛ مسئولانی صاحب اندیشه و تجربه و البته خدمتگزار که مردم او را بفهمند و او نیز مردم را.


شنبه 5 بهمن 1398
10:40:59