نقدهای جنسیتی

نقدهای جنسیتی

حمیده زرآبادی، تنها نماینده زن قزوین با انتقادهای جنسیت زده در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد؛ آنجا که مدعی شدند وقتی خود او عمل‌های زیبایی انجام می‌دهد، چرا از استفاده ابزاری زنان در کشور انتقاد می‌کند.اشاره این مدعیان، به نطق واکنش برانگیز این نماینده بهارستان نشین است که گفته بود: وای به حال جامعه‌ای که در آن از زن به عنوان یک ابزار استفاده شود و واژه سخیف«پرستو» در آن وجود داشته‌باشد. واژه پرستو، پس از قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، ازاصلاح‌طلبان صاحب نام بر سرزبان‌ها افتاد؛ آنجاکه دختر نجفی مدعی شد، میترا با برخی از نهادها ارتباط داشت. نقدهای جنسیتی در حالی به زرآبادی وارد می‌شود که در همین نطق گفته بود: اگر ما از سر بریده می‌ترسیدیم، مانند دیگران روزه سکوت می‌گرفتیم و با حرف نزدنمان از هجمه‌‌ها به دور بودیم... و به جای آن، از رانت و لابی‌گری بهره‌مند می‌شدیم.


دوشنبه 7 مرداد 1398
07:03:42