هر کودک پرورشگاهی ۱۰ نفر متقاضی دارد

هر کودک پرورشگاهی ۱۰ نفر متقاضی دارد

علیرضا وارثی، مدیرکل بهزیستی قزوین گفت: هم اینک ۷۰۰ خانواده در استان متقاضی فرزند خواندگی از شیرخوارگاه‌های استان هستند و تمام کودکان بدون سرپرست که به هر طریقی به بهزیستی ارجاع می‌شوند، ظرف مدت چند ماه با مجوز دادگستری به خانواده‌ها واگذار می‌شوند.او افزود: هم اکنون هیچ کودک واجد شرایط واگذاری به خانواده‌های متقاضی در مراکز پرورشگاهی استان وجود ندارد؛ در واقع به ازای هر یک کودک ارجاع شده به مراکز پرورشگاهی استان ۱۰ نفر متقاضی هستند.
وارثی همچنین از اجرای طرح فرزندخواندگی و امین موقت خبر داد و گفت: براساس این طرح افرادی که والدین داشته، اما صلاحیت نگهداری ندارند، به طور موقت با مجوز دادگاه به خانواده‌ها معرفی می‌شوند که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد رشد کرده‌است.


سه شنبه 11 تير 1398
08:20:43