زیرساخت‌های انسان محور، اولویت مدیریت شهری قزوین است

سیاست شهری از نگاه کلیدارشهر:
زیرساخت‌های انسان محور، اولویت مدیریت شهری قزوین است

اگر تا همین چند وقت پیش، پل سازی و سازه‌هایی که صرفا تسهیل کننده امور برای خودروها بود، از نشانه‌های توسعه یافتگی شهری تلقی می‌شد، اکنون مدیریت شهری قزوین اصراردارد که این  تصور را به کناری نهد و انسان را بر آهن پاره‌ها برتری دهد.


هرچند هنوز قزوین با شهر انسان محور فاصله بسیاری دارد؛ اما مدیریت شهری تاکید دارد که شهروندان در خیابان‌ها جولان دهند، نه خودروهای پرسر و صدا.
 آنگونه که علی صفری، شهردار قزوین در مراسم پیاده روی خانوادگی در بوستان ملی باراجین گفته‌است: تقویت نشاط اجتماعی و توسعه متوازن شهری و زیرساخت‌های انسان محوری از اولویت‌های مجموعه مدیریت شهری قزوین است.  او  در توضیح بیشتر گفته‌است: اولین پیاده راه در هسته مرکزی شهر در راستای اهداف مجموعه شهری ایجاد شده‌است و در آینده در مسیرهای دیگری از شهر، طرح پیاده راه اجرا می‌شود. صفری با اشاره به ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری در شهر قزوین تصریح کرده‌است: تاکنون ۵۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در راستای ترویج فعالیت‌های انسان محوری و افزایش نشاط اجتماعی در شهر قزوین ایجاد شده‌است و به دنبال توسعه هرچه بیشتر حمل و نقل پاک هستیم.
شهردار قزوین، یکی از سیاست‌های اصلی مدیریت شهری را توسعه زیرساخت های شهری بر مبنای انسان محوری برشمرده و عنوان کرده‌است: توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل پاک و افزایش نشاط اجتماعی از مهمترین اقدامات در این راستا است و می تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.
 آنگونه که کارشناسان می‌گویندشهرسازی مدرن در گذشته بر سامان‌دادن دقیق و موبه‌موی کاربری زمین تکیه داشت؛ یعنی تأکید می‌کرد که مشخص باشد هر کاربری چیست و در کجا قرار دارد و البته این حاصل از نگاه خودرومحور بود. اما بعد از دوران مدرن اتفاقی افتاد؛ به جای دقت روی کاربری، دقت روی پهنه و موضع صورت گرفت و به جای محورقراردادن خودرو، «پیاده»‌ محور قرار گرفته است که البته در برخی موارد، اهمیت آن افزایش می‌یابد و در بعضی مکان‌‌ها، کاهش.
بنابراین خیابان‌های یک شهر تنها محل عبور نیست، باید بتوان در آن توقف کرد، استراحت کرد، خرید کرد، با دوست قرار گذاشت، گپ زد، آموزش دید، تاریخ در آن دید و... .  وقتی گفته می‌شود خیابان  به مفهوم فرهنگی برگردد، یعنی خیابان باید خیابان بشود.خیابان فقط مسیری نیست که فرد را به مقصد برساند، خیابان با عابر حرف می‌زند و مدیریت شهری قزوین برای همین از سبزه‌میدان؛ میدانی که بسیاری از شهروندان با آن خاطره دارند، راه را آغاز کرده‌است. 

يكشنبه 22 ارديبهشت 1398
07:02:04