نارضایتی عمومی؛ عامل ایجاد شکاف میان دولت و ملت

فرماندار البرز تاکید کرد؛
نارضایتی عمومی؛ عامل ایجاد شکاف میان دولت و ملت

به گفته فرماندار البرز؛ نارضایتی در یک جامعه ضمن داشتن پیامدهای منفی، زمینه ساز شکاف میان دولت وملت است.رضا گروسی، در این باره توضیح می دهد: « این نارضایتی، منجر به کاهش جامعه پذیری افراد و متعاقب آن افزایش
کنش هایی است، که ثبات ساختار زیستی را در آن نظام، با مخاطره مواجه می کند.»  وی با اشاره به اشاعه برخی افکار نامناسب از سوی مسئولان، توضیح می دهد: « گاهی برخی از مسئولان و صاحبان تریبون، ترویج دهنده افکار مخالفان و منتقدین کج فهم انقلاب، نظام ودولت در سطح جامعه هستند.
این مسئولان باید مراقب باشند تا مشکلات اجتماع را به اتکای تریبون هایی که در اختیار دارند، به کل جامعه تعمیم ندهند و زمینه سوء استفاده معاندین و دشمنان نظام را مهیا نکنند.»


پنجشنبه 22 شهريور 1397
11:35:54