حسن صباح؛ حکمرانی بر بلندای آشیانه عقاب

حسن صباح؛ حکمرانی بر بلندای آشیانه عقاب

در روزهای اخیر سالروز ورود حسن صباح به الموت را پشت سر گذاشتیم. حسن صباح از ایرانیانی بود که در دوره سلجوقی قیام کرد و اولین پایه های دولت اسماعیلی نزاری را در آن مکان بنا نهاد.


حسن صباح شخصیتی پیچیده و رازآلود بود که در مقام یک رهبر مذهبی، نظامی و سیاسی قابلیت های بسیاری برای ساماندهی به جامعه زمان خود، نشان داد. او در خانواده ای شیعی در قم به دنیا آمده و در جوانی مجذوب نهضت اسماعیلی شد.
در سفری که به مصر، مقر خلافت اسماعیلیان فاطمی داشت، قابلیت های بسیار از خود نشان داد و با کسب تعالیم بیشتر به عنوان داعی به ایران بازگشت. او جستجوی گسترده خویش را برای یافتن محل مناسب برای استقرار و تاسیس جنبش اعتراضی اش آغاز کرد و در نهایت در ارتفاعات قزوین جایگاه مناسب استقرار را یافت. محلی که در آن بتواند ضمن نشر اندیشه های اسماعیلیه، با حکومت سلاجقه هم مخالفت کند و توان دفاعی در برابر حمله سپاهیان داشته باشد. قلعه حسن صباح نگین قلعه‌های الموت؛ ملقب به آشیانه عقاب‌هاست. او پس از اسکان در قلعه الموت و برپایی دولت اسماعیلیان نزاری، 35 سال در این منطقه حکمرانی کرد و آسیب های زیادی را برای حکومت سلاجقه به بارآورد.


پنجشنبه 22 شهريور 1397
10:12:06