تکمیل طرح های نیمه تمام با بودجه دولتی ممکن نیست

تکمیل طرح های نیمه تمام با بودجه دولتی ممکن نیست

آن  گونه که استاندار قزوین گفته است تکمیل طرح های نیمه تمام دولتی کشور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.


عبدالمحمد زاهدی در ادامه توضیح داده است که اتمام این پروژه ها با محدودیت منابع دولتی ممکن نیست و باید از مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد. به گفته زاهدی تخصیص ۸ درصدی اعتبارات برای قزوین ارزشمند است، اما در پایان سال مالی اگر دستگاهی نتواند اعتبارات خود را جذب کند آن بودجه در اختیار دستگاه  های دیگر قرار می  گیرد.زاهدی با اشاره به این  که بخش خصوصی باید در شرایط دشوار در کنار دولت باشد، اضافه کرد: «باید بپذیریم که واگذاری طرح ها فقط در شرایط ویژه نیست بلکه در همه شرایط لازم است از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم تا سرعت کار بالا برود.»


پنجشنبه 11 مرداد 1397
07:32:39