با افزایش حاشیه نشینی مشکلات پیچیده تر می‌شود

با افزایش حاشیه نشینی مشکلات پیچیده تر می‌شود

علیرضا آشناگر،  معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین گفت: با توجه به افزایش و تراکم مناطق حاشیه نشین، در حوزه اجتماعی و فرهنگی به طور طبیعی نیز شاهد مسایل پیچیده و متنوع تری هستیم.برخی شهرداری‌ها گرچه با افزایش نسبی اعتبارات خود در حوزه فرهنگی و اجتماعی روبرو هستند؛ اما کمتر از سه درصد در نظر گرفته شده را برای مسائل فرهنگی تخصیص می‌دهند.
 نخستین پایه برای اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی و گسترش حجاب و عفاف توجه شخص مدیران به این مساله بوده که تحقق آن بدون حضور آنان در چنین جلساتی امکان پذیر نخواهد بود.
 آموزش و پرورش به عنوان مهمترین دستگاه با در اختیار داشتن دانش آموزان می تواند تمرکز ویژه ای برروی گسترش برخی رویدادها از جمله فرهنگ حجاب و عفاف داشته باشد./ استانداری

شنبه 19 خرداد 1397
13:22:04