در جذب تسهیلات اشتعالزایی کند عمل می‌شود

در جذب تسهیلات اشتعالزایی کند عمل می‌شود

منوچهر حبیبی،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت:  تسهیلات اشتغالزایی در بخش روستایی و عشایری با نرخ کم بهره توسط دولت در نظر گرفته شده‌است؛ اما در حوزه جذب در استان با مشکل روبرو بوده ایم و با این روند به اهداف دولت و مدیریت ارشد استان دست نخواهیم یافت.


شهرستان های استان در جذب تسهیلات طرح های اشتغالزایی روستایی کند و ضعیف عمل می کنند و باید ضمن جبران این نقیصه به گونه ای عمل کرد که کیفیت فدای کمیت نشود.
تمامی اختیارات استاندار برای جذب تسهیلات اشتغالزایی به دستگاه های شهرستان ها واگذار شده‌است و هیچ بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نیست.

شنبه 26 اسفند 1396
10:17:20