وحدت بین جناح‌های سیاسی ضروری است

وحدت بین جناح‌های سیاسی ضروری است

عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین گفت: مردم مطالبات اقتصادی دارند که به حق و قابل پیگیری است؛ اما ما در زمان جنگ و پس از آن نیز از لحاظ اقتصادی با مشکلات بیشتری روبرو بودیم ولی دشمن در این دوره با اقدامات برنامه ریزی شده و اجرای سناریوهای مختلف به دنبال نابودی انقلاب بود.


امروز باید بیشتر از هرچیزی مراقب اتحاد و همدلی بین یکدیگر باشیم، حتی با وجود تفکرات و سلایق مختلف نباید انشقاقی بین مردم و گروه‌ها و جناح‌های مختلف به وجود آید زیرا دشمن همه ما را با یک چشم می‌بیند.


سه شنبه 26 دي 1396
07:12:40