جلسات محرمانه هم با حضور خبرنگار برگزار می‌شود

جلسات محرمانه هم با حضور خبرنگار برگزار می‌شود

نصرت اله علیرضایی مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین گفت:مدیران دستگاه‌ها،رسانه‌ها را دست راست خود بدانند و باور کنند مدیری که تعامل و ارتباط ضعیفی با خبرنگاران و اصحاب رسانه دارد، اساسا» به درد مدیریت نمی‌خورد.


رسانه‌ها در جهان امروز دست راست مدیران هستند که ارتباط و پاسخگویی مدیران را تسهیل می‌کنند و بدون هیچ چشم داشتی مطالب و دیدگاه‌های مدیران و دستگاه‌ها را منعکس می‌کنند.
هیچ جلسه محرمانه‌ای در استانداری بدون حضور خبرنگار برگزار نمی‌شود و اعتقاد داریم که روابط عمومی سازمان‌ها نیز نمایندگی رسانه‌ها را در سازمان‌ها برعهده دارند؛ بنابراین باید حداکثر تعامل و همکاری را با اصحاب رسانه و خبر داشته‌باشند.

دوشنبه 27 آذر 1396
07:39:06