دل نگرانی‌های میراث دار تاریخ

دل نگرانی‌های میراث دار تاریخ

مدیرکل میراث فرهنگی را حمایت تمام قدش از بناهای تاریخی در برابر برنامه های توسعه شهری  ناکارشناسانه می‌شناسند تا آنجاکه حتی تا مرز برکناری هم پیش رفته‌بود. 


اما با انتخاب اعضای پنجمین دوره شورای شهر گمان می‌رفت که میراث فرهنگی روزهای آرامی را سپری کند و کمتر صدای انتقاد حضرتی، مدیرکل برای نگرانی در از بین رفتن بافت‌های تاریخی بلند شود. اما گویی باز پروژه انصاری شرقی روی میز شهرداری قرار گرفته‌ و باعث نگرانی‌های حضرتی شده‌است. در تازه ترین اظهاراتش در مورد این پروژه گفته‌است: ما می‌گوییم این تصمیم‌گیری ازآغاز غلط بود و با هیچ یک از قواعد کارشناسی شهرسازی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ترافیکی سازگاری نداشت و حاصل آن ضررهای جبران ناپذیر شهروندانی است که ناگزیر خانه‌های خود را که تنها ثروتشان بود، فروختند و مجبور به سکونت در حاشیه شهر شدند. یا بلاتکلیفی گروهی دیگرکه در مقابل این تصمیم غیرکارشناسی مقاومت کردند و هست و نیست خود را در اختیار واسطه‌ها و سوداگران نگذاشتند.  حضرتی معتقد است: «هنگام تن دادن به دیدگاه‌های کارشناسی و علمی فرا رسیده و باید رای مردم  را در انتخابات شورای پنجم برای تغییر روند غلط حاکم بر مدیریت شهری بپذیرید.» هرچند شهردار قول داده که با حفظ بافت تاریخی مشکل پروژه را حل کند.

شنبه 25 آذر 1396
15:37:03