اداره کل راه‌آهن در قزوین راه‌اندازی شود

اداره کل راه‌آهن در قزوین راه‌اندازی شود

 مسعود حق لطفی، مدیرکل راه و شهرسازی قزوین در نامه ای از وزیر متبوع خواست: افزایش سهم شبکه ریلی از اقتصاد حمل و نقل در دستور کار جدی قرار گرفته و باز هم قزوین که بر شاهراه عبور نشسته از این فرصت بی‌بهره نمانده و در پی آن 2 پروژه بزرگ ریلی دوخطه کردن راه آهن تهران-قزوین-زنجان- تبریز و احداث راه آهن قزوین- رشت آغاز شده‌ است. قزوین سزاواری این را دارد که با استقرار و راه اندازی اداره کل راه آهن در آن، امکان توسعه‌ی هر چه بیشتر را فراهم آورد که قطعا در پی آن و وجود راه‌های پرشمار ارتباطی موجود و در دست احداث، توسعه منطقه ای نیز سهل الوصول‌تر خواهد ‌بود.

شنبه 11 آذر 1396
10:01:27