زبان جویای حقیقت

زبان جویای حقیقت

معصومی‌فر، مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین گفت: ما مسوول بیان اتفاقات انقلاب هستیم و در این مسیر باید از زبان هنر کمک بگیریم و در انتقال مفاهیم انقلاب از هنر استفاده کنیم چراکه زبان هنر، زبان جویای حقایق است.


در راه انتقال مفاهیم انقلاب باید از امور پراکنده پرهیز کرده و به امور اصل جامعه و انقلاب بپردازیم. باید برنامه‌هایی از شخصیت‌های برجسته دوران قبل و بعد از انقلاب ساخته شود که به بهانه آن بتوانیم روایتگر پیشامدهای انقلاب و عملکرد این شخصیت‌ها باشیم. وی افزود: بیش از 30طرح و ایده جهت ساخت برنامه‌های مربوط به معرفی اهداف انقلاب وجود دارد که تمام این طرح‌ها نیاز به بودجه و مشارکت دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها دارد.

يكشنبه 19 شهريور 1396
10:31:54