دلسوزان، سند منزلتان را در رهن بانک بگذارید!

استاندارقزوین:
دلسوزان، سند منزلتان را در رهن بانک بگذارید!

فریدون همتی گفت: در زمینه مشکلات کارگری نباید تمامی تقصیرها را از جانب دولت دانست؛ چرا که در برخی موارد این مشکلات ناشی از کوتاهی دولت و بانک‌ها نیست.


. برخی از واحدهای صنعتی، تولید قابل رقابت در بازار ندارند و به تعهدهای خود عمل نمی‌کنند و همین‌ها منجربه بروز مشکلات کارگری در واحدهای آنها می‌شود. وی در خصوص امکان پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی مشکل‌دار گفت: این اختیار را نداریم که بانک‌ها را موظف کنیم بدون دریافت وثیقه به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند. اگر فردی دلش برای کارگران می‌سوزد؛ سند منزل خود را برای مدیر واحد صنعتی در رهن بانک بگذارد تا به آنها تسهیلات پرداخت شود.

پنجشنبه 12 مرداد 1396
07:50:01