مرگ آخرین نشانه‌های زنده

مرگ آخرین نشانه‌های زنده

آغاز طرح‌های مرمت‌سازی سردر عالی‌قاپو، بام کاروانسرای تاریخی وزیر، گرمابه تاریخی میرزاکریم باستان‌شناسی و فرآیند ارزیابی و استانداردسازی تاسیسات گردشگری استان قزوین و... از اهم کارهایی است که این روزها به همت وی در حال انجام است.
 


 محمدعلی حضرتی‌ها مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین که مصر به نگهداری بناهای تاریخی و نیز فرهنگ شهر است، معتقد است: شهر قزوین به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه همواره شهر مهاجرپذیری بوده و در گذشته‌های دور افرادی که به این شهر مهاجرت می‌کردند بیشتر طالبان علم و از دوره صفویه به بعد نیز تجار و بازرگانان بودند که به شهر قزوین وارد و ماندگار شده‌اند ولی در سال‌های اخیر با توجه به صنعتی بودن استان بیشتر کارگران ساده جذب این شهر شده‌اند و ساختار جمعیتی قزوین نیز دچار تغییراتی بسیاری گردید به طوری که به عناصر فرهنگ آن آسیب‌هایی وارد آمده و بیم آن می‌رود در چند سال آتی اگر اقدام‌های موثری برای حفظ فرهنگ عامه قزوین صورت نگیرد آخرین نشانه‌های زنده آن نیز از بین بروند.


پنجشنبه 12 مرداد 1396
06:43:25