ناکامی سارق بانک

روی خط حادثه
ناکامی سارق بانک

براساس اظهارات شاهدان عینی یک فرد مسلح وارد یکی از بانک‌های شعبه خیابان نواب قزوین شد و با شلیک دو گلوله قصد سرقت از بانک را داشت.


این شاهد عینی که از نزدیک شاهد این سرقت بانک بود به فروردین امروز بیان کرد: پس‌از این حادثه رییس بانک به‌ سرعت از بانک خارج شده و درب شعبه را به روی سارق قفل می‌کند. سارق در بانک گرفتار می‌شود بر اثر تیراندازی سارق مسلح یکی از کارمندان بانک از ناحیه کتف مجروح شده و با حضور ماموران پلیس فرد یادشده دستگیر می‌شود...
این فرد مسلح با موتورسیکلت قصد سرقت از بانک را داشت که ناکام ماند.

پنجشنبه 12 مرداد 1396
06:36:02