معیارهای صوری در افزایش طلاق موثر است

زیر پوست شهر
معیارهای صوری در افزایش طلاق موثر است

ناصر گودرزی، روانشناس در مورد علل طلاق گفت: برخی از ویژگی‌های ثابت افراد مانند فاصله طبقاتی، تحصیلی و بیکاری و اعتیاد در قالب عوامل ایستا می‌توانند رابطه‌ی میان زن و مرد را متمایز کنند.


عواملی متغیر مانند هیجانات لحظه ای نیز می تواند در گسترش طلاق موثر باشند.
او افزود: ظاهر، تحصیلات، ثروت از جمله معیارهای صوری برای انتخاب همسر هستند؛ به طوری که افراد با تاثیر از محیط اطراف خود و به ویژه رسانه‌ها معیارهای صوری خود را مشخص می‌کنند. به گفته این روانشناس، افزایش معیارهای صوری در انتخاب همسر میزان طلاق در کشور را با رشد بالایی مواجه کرده‌است.

پنجشنبه 11 خرداد 1396
06:34:20