تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری بار مالی ندارد

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:
تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری بار مالی ندارد

رضا گروسی، سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری‌ها هیچ گونه بار مالی اضافی برای شهرداری‌ها در برندارد.

او افزود: دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان  شهرداری‌ها صرفاً برای کارکنان موجود شهرداری ها به شرط داشتن حداقل 3 سال سابقه کار متوالی  و نیز سایر شرایط احراز  مندرج  در دستورالعمل است.گروسی تاکید کرد: هیچ فردی خارج از پرسنل شهرداری‌ها نمی‌تواند در آزمون یادشده شرکت کند. به گفته این مسئول، تبدیل وضعیت استخدامی  کارکنان شهرداری‌ها فقط برای یکسان سازی شکل قراردادهای موجود است.


پنجشنبه 11 خرداد 1396
05:34:16