در استان قزوین جذامی نداریم

در استان قزوین جذامی نداریم

کارشناس برنامه جذام مرکز بهداشت استان قزوین گفت: از سال 90 تاکنون هیچ مورد جدیدی از بیماری جذام در این استان گزارش نشده است.


دکتر بهزاد نجف‌پور به مناسبت 8بهمن‌ماه، روز کمک به جذامیان گفت: خوشبختانه شیوع این بیماری بسیار کاهش یافته و سال‌ها نیز کشور ما وارد مرحله حذف، یعنی شیوع کمتر از یک مورد به ازای هر 10هزار تن جمعیت، شده است.
وی اضافه کرد: در سال 71 با میزان شیوع 0.4 درصد به ازای هر 10هزار تن جمعیت، در مرحله حذف کشوری این نوع بیماری و به ترتیب در سال‌های 75 و 76 نیز مرحله حذف استانی و شهرستانی، اتفاق افتاده است.

پنجشنبه 21 بهمن 1395
12:34:48