شهر هم خانه ماست!

فرهنگ شهروندی
شهر هم خانه ماست!

آنچه این ایام و در گوشه‌وکنار شهر با پراکنده شدن هزاران ظرف یک‌بارمصرف در معابر مشاهده می‌شود، نه‌تنها صرفا منظر شهری را بدسیما و محیط‌زیست را آلوده می‌کند که نشان از یک مشکل اساسی دارد؛ ضعف فرهنگی و بی‌توجهی به حقوق شهروندی!


اگر در تربیت و آموزش والدین در خانواده، علاوه‌بر حقوق فردی، حقوق جمعی نیز گنجانده شود، خانواده‌ها به فرزندان خود بیاموزند که شهر نیز چون خانه آنان است و دیگران نیز، چون خود آنان صاحب حق و حقوقی هستند که لزوما باید رعایت گردد و این الزام در مدرسه و جامعه نیز مورد تاکید مؤکد قرار گیرد، دیگر این‌گونه در انجام وظایف شهروندی خود اهمال و بی‌توجهی نمی‌کردیم.

شنبه 24 مهر 1395
15:50:05