حاضران در تحلیف و تنفیذ

حاضران در تحلیف و تنفیذ
محسن قاسمی رئیس ستاد دکتر روحانی دراستان قزوین در مراسم تحلیف و تنفیذ حضور پیدا کرد.  در این مراسم نمایندگان استان و استاندار قزوین هم حضور داشتند. 

چهارشنبه 16 مرداد 1392
15:17:06