2 گزینه محتمل

2 گزینه محتمل

دیگر اینکه؛ درجریان انتصاب مدیرکل جدید راه و شهر سازی استان، دو گزینه اصلی از شانس بالایی برای نشستن بر صندلی مدیرکلی مهم ترین دستگاه عمرانی استان برخوردارند. مانی فر، سرپرست کنونی اداره کل شهرسازی و غلامحسین شیری، مدیر کل سابق راه رقابت تنگاتنگی با یکدیگر برای این جایگاه دارند. البته انتخاب مهندس فرخ زاد هم برای این سمت تاکنون منتفی نشده است .

چهارشنبه 28 آبان 1393
20:45:06