پارک ملت را دریابید

پارک ملت را دریابید

قسمت جنوبی پارک ملت که در گذشته بازیگاه کودک بود، مدتی است تخریب شده و در همان حال به امان خدا رها شده است. به شهرداری بگویید فکری به حال این قسمت که به زباله‌دانی و پارکینگ خودروها تبدیل شده‌و همچنین وضعیت سنگ‌فرش این پارک که دچار آسیب فراوان شده‌است و روز به روز نیز بدتر می‌شود، بکند.
          بابااولادی

يكشنبه 11 آبان 1393
11:55:02